Info off. myndigheter

Her vil du alltid finne de siste nyheter, reguleringer og andre bestemmelser som kan ha interesse for sportsfiske.

Fishbooking.com samler info fra alle landets fylkesmenn, miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning på et sted. Da slipper du heretter å klikke deg rundt omkring for å holde deg oppdatert. Vi har gjort jobben for deg!

  Annet
Laks, sjøaure og sjørøye
Rømt oppdrettsfisk
Vassdragsregulering
Fiske
  Elvefiske
Gyrodactylus salaris - en trussel mot våre laksestammer
Elvedelta
  Flom & vannføring
Vannføringsprognoser
Flomvarsler
  Havfiske
Marine arter
  Innlandsfiske
Hunnørret simulerer orgasme
Vernede vassdrag
Ferskvannsarter
Radioaktivitet i vilt og ferskvannsfisk
  Kystfiske
Lakselus
  Laks/innl.fisk-loven
Lokale forskrifter etter Laks- og innlandsfiskloven
  Lokale forskrifter
Forskrift om opning av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Hordaland
Lokale forskrifter etter Laks- og innlandsfiskloven
  Sentrale forskrifter
Bruk og merking av faststående redskap til fangst av anadrome laksefisk.
Forskrift om framleie av fiskerett
Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps
Forskrift om fisketider i sjøen
Forskrift om forbud for fiske etter laks i Atlanterhavet
Forskrift om minstemål for ål, fanget i vassdrag
Forskrift om nedsenking av garnredskap
Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk
Forskrift om import av akvarieorganismer
Forskrift om tekniske fiskekultiveringstiltak og inngrep i vassdrag
Forskrift om fiskeforvaltning på statsgrunn
Forskrift om utvidelse av lovens saklige virkeområde
Forskrift om regulering av barns fiske
Forskrift om fangst av elveperlemusling
Forskrift om oppgaveplikt og registrering av redskap
Etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps
Definisjon, utforming og bruk av redskap til fangst av anadrome laksefisk
Forskrift om fiskeravgift
Forskrift om framleie av fiskerett.
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer.