Tilbake

Oppland

Oppland

25 191 km2, 183 419 innb. (2001).
Omfatter 26 kommuner, hvorav to bykommuner, Gjøvik og Lillehammer.
O. strekker seg 280 km fra grensen mot Oslo i S til grensen mot Møre og Romsdal i N, og omfatter Hadeland, Land og Valdres, som tilhører Drammensvassdragets nedbørfelt (Randsfjorden og Begna) samt Gudbrandsdalen og Toten som tilhører Glommavassdragets nedbørfelt.
Innenfor fylket ligger vidstrakte fjellstrøk (hele 80% av arealet ligger over 600 moh.), med store deler av Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell. Fylkets — og landets — høyeste punkt er Galdhøpiggen 2469 moh. O. har meget varierte berggrunnsforhold.
Av betydning er belter og striper av omdannede kambrosilurbergarter som gir god morenejord, særlig på Toten, Hadeland og i mange dal- og fjellbygder. Dalenes hovedretning er NV—SØ, men mange sidedaler går VØ. O. har et typisk innlandsklima. Fjellene i V og N skjermer og gir forholdsvis høye sommertemp. og, særlig i Nord-Gudbrandsdal, lite nedbør. O. har mer folkerike dal- og fjellbygder enn noe annet fylke.
Likevel er tyngden av bosetningen å finne i det sørlige lavland. Her ligger også de største tettstedene, Lillehammer og Gjøvik og industristedet Raufoss like S for Gjøvik. Ved siden av Hedmark er O. landets største jordbruksfylke med betydelig husdyrproduksjon og har også betydelig produktivt skogareal. Industrien er vesentlig konsentrert omkring Lillehammer, Gjøvik og Raufoss.
Det meste av fylkesadm. finnes i Lillehammer. Turisttrafikken er meget betydelig. Utbyggingen i forb. med OL i Lillehammer 1994 førte til en rekke nye servicebedrifter og utvikling av infrastrukturen.