Info off. myndigheter

Legg til ny

Sentrale forskrifter

 


Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer.


Forskrift om framleie av fiskerett.


Forskrift om fiskeravgift


Definisjon, utforming og bruk av redskap til fangst av anadrome laksefisk


Etablering og drift av kultiveringsanlegg for fisk og kreps


Forskrift om oppgaveplikt og registrering av redskap


Forskrift om fangst av elveperlemusling


Forskrift om regulering av barns fiske


Forskrift om utvidelse av lovens saklige virkeområde


Forskrift om fiskeforvaltning på statsgrunn


Forskrift om tekniske fiskekultiveringstiltak og inngrep i vassdrag


Forskrift om import av akvarieorganismer


Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk


Forskrift om nedsenking av garnredskap


Forskrift om minstemål for ål, fanget i vassdrag


Forskrift om forbud for fiske etter laks i Atlanterhavet


Forskrift om fisketider i sjøen


Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps


Forskrift om framleie av fiskerett


Bruk og merking av faststående redskap til fangst av anadrome laksefisk.