Forskrift om opning av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Hordaland

Tilbake


Med heimel i Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.m. § 33,
jfr. kgl. res. av 27.11.92 om opning av fisket etter anadrome laksefisk og delegeringsforskrift
fra Miljøverndepartementet av 24. februar 1993 har fylkesmannen i Hordaland 01.02.2002
fastsett følgjande forskrift om opningstider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag:
§ 1.
Det er tillete å fiske anadrome laksefisk i følgjande vassdrag innafor dei oppgjevne datoane:
___________________________________________________________________________
Kommune Vassdrag Laks Sjøaure
===================================================================
Bergen Storelva i Arna 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09
Eidfjord Eidfjordvassdraget unnateke Veig* Forbode** 01.07 - 15.09
Veig Forbode** 15.07 211; 30.09
Erdalselva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Sima Forbode 15.07 211; 15.09
Etne Etnevassdraget 01.06 - 10.09 01.06 - 10.09
Fjæraelva* 01.08 - 30.09 01.08 - 30.09
Mosneselva 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09
Fitjar Kjærelva inkl. Storavatnet 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09
Fusa Hopselva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Granvin Granvinsvassdraget Forbode** 15.06 - 30.09
Jondal Jondalselva Forbode** 15.07 211; 15.09
Kvam Flatabøelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Steinsdalselva inklusiv Movatnet Forbode** 01.07 211; 15.09
Fosselva Forbode** 15.07 211; 15.09
Øysteseelva Forbode** 15.07 211; 31.08
Kvinnherad Bondhuselva 15.06 - 15.09 15.06 - 15.09
Blåelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Guddalselv 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09
Omvikelva 15.07 - 15.09 15.07 - 15.09
Rosendalselvane 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09
Uskedalselva 01.07 - 15.09 01.07 - 15.09
Æneselva 15.07 - 15.09 Forbode
Åkraelv 15.08 - 15.09 15.08 - 15.09
* I hølane Øvre Skarsenden og Tveitofossen i Bjoreio og dei øverste 60 meter nedanfor fossen i
Fjæraelva vert det ikkje opna for fiske i det heile. ** Fiske etter oppdrettslaks og regnbogeaure
tillete i fisketida for sjøaure etter nærare reglar utarbeidd av fiskerettshavarane.

2
___________________________________________________________________________
Kommune Vassdrag Laks Sjøaure
===================================================================
Lindås Storelva på Natås 15.06 - 30.09 15.06 211; 30.09
Masfjorden Andvikvassdraget 15.07 - 30.09 15.07 - 30.09
Frøysetelva Forbode** 15.06 - 30.09
Haugsdalselva 15.07 - 30.09 15.07 - 30.09
Hopevassdraget 15.07 - 30.09 15.07 - 30.09
Matreelva 15.07 - 30.09 15.07 - 30.09
Nordkvingovassdraget 15.07 - 30.09 15.07 - 30.09
Modalen Modalselva 15.07 - 30.09 15.07 - 30.09
Odda Opo Forbode** 01.07 211; 31.08
Os Lønningdalselva 01.08 - 30.09 01.08 - 30.09
Os og Bergen Osvassdraget 01.06 - 24.09 01.06 - 24.09
Osterøy Loneelva 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09
Samnanger Tysseelva 15.07 - 30.09** 01.07 - 30.09
Stord Ådlandsvassdraget 01.07 211; 30.09 01.07 211; 30.09
Ullensvang Kinso opp til Vågårdskleiv Forbode** 15.07 - 15.09
Vaksdal Daleelva 01.07 - 30.09 01.07 - 30.09
Ekso opp til 300m ovf. kraftverk Forbode ** 01.07 - 30.09
Voss Vosso, offentlege rettar
ovanfor Vangsvatnet Forbode ** 01.07 - 15.09
Vosso (Bulken Evanger)*** Forbode** 15.07 211; 15.09
Teigdalselva Forbode 01.07 - 15.09
Bolstadelva Forbode ** 01.07 - 15.09
** Fiske etter oppdrettslaks og regnbogeaure tillete i fisketida for sjøaure etter nærare reglar
utarbeidd av fiskerettshavarane. *** Gjeld berre strekningene frå jerbanebrua på Flage til og
med Seimsosen og frå den blå brua på Saghaug og til og med Skorve.
§ 2.
I følgjande vassdrag eller vassdragsdeler der det går anadrom fisk er det ikkje tillete å fiske:
- Romarheimselva i Lindås
- Ekso i Vaksdal frå omlag 300 meter ovanfor Myster kraftverk og opp til Raudfossen
- Hølane Øvre Skarsenden og Tveitofossen i Eidfjordvassdraget
- Dei øverste 60 meter nedanfor fossen i Fjæraelva i Etne
- Kinso i Ullensvang ovanfor Vågårdskleiv
- Mundheimelva i Kvam
- Tørvikelva i Kvam
3
- Austrepollelva i Kvinnherad
- Øyreselva i Kvinnherad
- Vossavassdraget utanom Teigdalselva, Bolstadelva, offentlege rettar ovanfor Vangsvatnet*
samt strekningene frå jerbanebrua på Flage til og med Seimsosen og frå den blå brua på Saghaug
og til og med Skorve
- Fjonelva i Vigdarvassdraget i Sveio
I tillegg alle andre bekker og elver som fører laks og/eller sjøaure på strekningen Øystese -
Gjermundshamn på nordsida av Hardangerfjorden og frå og med Jondal til og med Ænes på
sørsida, -unnateke dei som er nemd serskilt i § 1.
* Det er utarbeidd eigne reglar for fiske etter innlandsfisk i Evangervatnet og Vangsvatnet
§ 3
Ved følgjande elveoser eller liknande vert det tillete å fiske etter laksefisk heile året:
- Hopsfossen i Nordåsvatnet i Bergen
- Utløpet frå kraftverket i Sima i Eidfjord
- Langfossen i Åkrafjorden i Etne
- Utløpet av Henangervassdraget i Sævareid i Fusa
- Utløpet av Skjelbreidvassdraget i Eikelandsosen i Fusa
- Utløpskanalen frå kraftverket i Austrepollen i Kvinnherad
- Utløpet frå kraftverket i Matre i Kvinnherad
- Furubergfossen i Maurangerfjorden i Kvinnherad
- Utløpet frå kraftverket i Matre i Masfjorden
- Utløpet frå kraftverket i Fotlandsvåg i Osterøy
- Utløpet fra BKK sitt kraftverk i Ulvik
- Utløpet frå Fossmark kraftverk i Vaksdal
§ 4.
I dei vassdrag som fører anadrome laksefisk, men som ikkje er nemnde i § 1, 2 eller 3, er fiske
tillete frå og med 01.07 til og med 30.09.
§ 5
Fiske etter sjørøye er tillete i dei same periodane som etter sjøaure. Regnbogeaure er ikkje freda,
men det er likevel ikkje tillete å fiske etter denne arten i lakse- eller sjøaureelver utanom dei
fastsette fisketidene. Det er ikkje tillete å fiske etter ål med fastståande redskap i elver med
anadrom laksefisk. Fylkesmannen kan gje dispensasjon frå dette forbodet.
§6
Fiske utanom dei fastsette fisketider er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og
innlandsfisk m.v. av 15.mai 1992 nr. 47, § 49.
§ 7
Forskriften vert sett i verk frå 1.februar 2002. Samstundes vert forskrift av 1. mars 2001 om
opning av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Hordaland oppheva.